หน้าแรก

940x340
940x340
agri-map 940x340
agri-map 940x340
หยุดเผา 940x340
หยุดเผา 940x340
หัวประชาสัมพันธ์ 940x340
หัวประชาสัมพันธ์ 940x340
ป้าย เกษตรรายย่อยedit3 (Large)
ป้าย เกษตรรายย่อยedit3 (Large)
head web
head web
info-ManagePest-doae
info-ManagePest-doae
plan boss
plan boss
farmbook 940x340
farmbook 940x340

วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการเกษตร

" เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง "

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และรายได้ที่มั่นคง

คำขวัญ

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

ค่านิยม

มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

  • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
  • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
  • ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

"การพัฒนาเกษตรสู่มาตรฐาน การสร้างเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรสู่การแข่งขัน การเพิ่มศักยภาพตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร การพัฒนาบุคคลากรและองค์กรเกษตรกรสู่มืออาชีพ"

สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร

วีดิทัศน์เผยแพร่งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร

 

ระบบส่งเสริมการเกษตร
T and V system
อำเภอพิบูลมังสาหาร ปี 2566
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 

นางมาลัย สีแสด เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ "ไร่นาสวนผสม" จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566

Field day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 ณ ศพก.บ้านม่วงฮี ตำบลดอนจิก

กิจกรรม “ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนาชุม” ตำบลบ้านแขม

 

 

การฝึกอบรมเกษตรกร ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมี ตำบลโนนกาหลง

E-Book งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร

วีดิทัศน์เผยแพร่งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร

https://online.anyflip.com/tshbg/tdlt/mobile/
ภาพข่าว E-Book สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2565

 

https://online.anyflip.com/tshbg/xyww/mobile/

ภาพข่าว E-Book สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

 

https://online.anyflip.com/tshbg/fqud/mobile/

ภาพข่าว E-Book สรุปประจำเดือน ธันวาคม 2565

ภาพข่าว E-Book สรุปประจำเดือน สิงหาคม 2565
ภาพข่าว E-Book สรุปประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ภาพข่าว E-Book สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2565

ผู้บริหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

นายถิรพุทธิ์ คานทอง
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
นายประวีณ เขียวขำ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 

 

 

-
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นางทองใบ อินวีเชียร
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางวิไลวรรณ หล้าแหล่ง
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นางสาวจินตนา ไชยมาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่้วไป

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร

นางวิภาวดี สาธรราษฎร์
เกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร

 

ผู้เข้าชม
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 0
  • Total page views: 0

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

Social

 

ที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร  ถ.เทศบาล 2  ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4544-1011
e - mail : phibunmangsahan@doae.go.th

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
151 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4531-1052
e - mail ubonratchathani@doae.go.th

KASET PHIBUN
Copyright © 2019. All rights reserved.